Nakit Akış Tablosu Nedir? Nakit Akış Tablosu Nasıl Yorumlanır?

Nakit akış durumu, bir şirketin belirli bir dönem boyunca nakit oluşturma yeteneğini ölçer. Bu noktada, “nakit akış tablosu nedir” sorusu önem kazanır. Bu soruya “para girişi ve çıkışını içeren tüm maddelerin toplandığı finansal tablo” şeklinde bir cevap verilebilir.

Ayrıca, nakit akış tablosu gelir tablosundan daha zor manipüle edilir. Bunun altında yatan sebep ise gelir tablosu, para girişi ve/veya çıkışını gerektirmeyen maddelere de bağlıdır.

Borsada işlem gören bir şirketin temel analizini yapmak için, konsolide nakit akış tablosuna bakmamız gerekecektir. Bu tablo şirketin ve ona bağlı tüm şirketlerin nakit akışını dikkate alır.

Nakit akışı durumu, doğru bir temel analiz yapabilmek için hayati öneme sahiptir. Bu şekilde, bir şirketin büyümesine izin veren yatırımları gerçekleştirmek için borçlanıp borçlanmadığını, temettü ödemek için borçlanıp borçlanmadığını veya işletmenin faaliyetlerini sürdürmek için büyük yatırımlara ihtiyaç duyup duymadığını bilebiliriz.

Nakit Akış Tablosu Bölümleri

Nakit akış tablosu üç bölüme ayrılır:

 • İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları: Şirketin sunduğu malların ve/veya hizmetlerin üretimi ve satışı sonucu para girişlerini ve çıkışlarını içerir. Yani, burada şirketin ana faaliyetiyle doğrudan ilgili nakit akış maddeleri eklenir. Örneğin, para girişleri satışlarla, çıkışlar ise üretim maliyetleri, maaş ödemeleri vb. ile ilgili olabilir.
 • Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları: Şirketin yatırımlarına ilişkin hareketleri ve gelecekte kâr elde etmeyi hedefleyen hareketleri içerir. Örneğin, nakit çıkışları ekipman veya makine alımından, nakit girişleri ise yatırımların tasfiyesinden kaynaklanabilir.
 • Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları: Burada, borç ve öz sermaye ile ilgili hareketler kaydedilir. Örneğin, bir finansmanın alınması bir para girişi oluşturur. Öte yandan, hissedarlara temettü dağıtımı bir nakit çıkışını temsil eder.

Doğrudan ve Dolaylı Yöntem

Nakit akışları iki farklı şekilde temsil edilebilir:

 • Doğrudan Yöntem: Tahsilatlar ve ödemeler farklı kategorilerde belirtilir. Örneğin, satış gelirleri ve tedarikçilere yapılan ödemeler.
 • Dolaylı Yöntem: Vergi öncesi sonuçtan (gelir tablosundan) başlanır ve nakit giriş/çıkışını temsil etmeyen kâr kalemleri eklenir ve çıkarılır.

Nakit Akış Tablosu Örneği

Nakit akış tablosu nedir sorusuna cevap bulduktan sonra bir nakit akış tablosu örneği inceleyebiliriz. Böylece, bu finansal tablonun içeriği ve ne anlama geldiği daha net bir şekilde görülebilir.

İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışı

Çoğu büyük şirket nakit akış tablosunu dolaylı yöntemle yapar. Bu nedenle, Koç Holding‘in nakit akış tablosunu dolaylı yöntemi referans alarak analiz edeceğiz. Ayrıca, KAP üzerinden yayınlanan bu nakit akış tablosu dolaylı yöntemle hazırlanmıştır:

İşletme faaliyetlerinden gelen nakit akışları vergi öncesi sonuçtan başlar. Daha sonra, nakit girişi/çıkışını içermeyen kalemler için ilk sonucu referans alarak ayarlamalar yapılır. Sonunda ise işletme sermayesindeki değişiklikler ile stoklardaki, alacaklılardaki, varlıklardaki ve mevcut borçlardaki değişikliklere atıfta bulunur.

Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışları

koç holding yatırım faaliyetleri
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)

Yatırım faaliyetlerinden nakit akışları, yatırımlar için ödemeler, tahsilatlar ve diğer yatırım faaliyetlerinden nakit akışları olmak üzere bölümlere ayrılabilir

Bu bölüm çok önemlidir, çünkü bir şirketin işletme faaliyetlerini sürdürmek için yapması gereken gerekli yatırımlar hakkında bilgi verir.

Finansman faaliyetlerinden nakit akışları

nakit akış tablosu nedir koç holding finansman faaliyetleri
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)

Finansman faaliyetlerinden nakit akışları şunlara ayrılır:

 1. Sermaye araçlarından tahsilatlar
 2. Finansal borç araçlarından tahsilatlar
 3. Temettü ödemeleri ve diğer sermaye araçlarının karşılığı
 4. Diğer finansman faaliyetlerinden nakit akışları

Sermaye araçlarından tahsilatlar, kendi hisselerinin ihraç, satın alma, itfa ve devri ile ilgilidir. İhraç, tahsil edilen ihraç primi nedeniyle bir nakit girişi temsil eder. Satın alma ve devir, kendi hisselerinin piyasadan alım ve satışıdır.

İtfa, şirketin kendi portföyünde bulunan hisseleri (kendi hisseleri) ortadan kaldırma anlamına gelir. Ancak nominal değerinin altında bir değeri olan hisseler itfa edildiğinde sadece nakit çıkışını temsil eder.

Finansal borç araçları, borç ihraç (nakit girişi) ve borç geri ödeme ve itfa (nakit çıkışı) olarak ikiye ayrılır. Bir borç ihraçı, şirkette nakit oluşturur, ancak şirketin yükümlülüklerinde bir artışa neden olur. Bir itfa, şirketin nakdini emer ancak bununla birlikte şirketin finansal borcunu ortadan kaldırır.

Eğer iki kalemin (ihraç ve itfa) değeri benzerse, şirket, yeni bir ihraç ile bekleyen bir borcu ödüyor demektir. Bu, faiz oranlarındaki farka bağlı olarak iyi veya kötü olabilir ancak her durumda, şirketin borç seviyesi aynı kalır.

Son olarak, diğer işletme, yatırım, finansman akışları ve finansman nakit akışını açıklamak gerekmektedir. Bu bağlamda, temettü ile faiz tahsilatları ve ödemeleri birden fazla kaleme dahil edilebilir. Önemli olan, bu kalemlerin her birinin sınıflandırıldığı yeri belirlemektir çünkü her şirket kendi kriterleri kapsamında bir nakit akış tablosu oluşturur.

KavramAlternatifler
Faiz Tahsilatıİşletme Akışı / Yatırım Akışı
Faiz Ödemeleriİşletme Akışı / Finansman Akışı
Temettü Tahsilatıİşletme Akışı / Yatırım Akışı
Temettü Ödemeleriİşletme Akışı / Finansman Akışı

Nakit Akış Tablosu Neden Önemlidir?

Nakit akış tablosu nedir sorusu ile birlikte bu tablonun neden önemli olduğu da oldukça kritiktir. Nakit akış tablosu aşağıdaki temel nedenlerden dolayı önemlidir:

 • Gelir tablosu ve Bilanço ile birlikte şirketin mali durumu hakkında daha net bir görünüm sağlar,.
 • Şirketin, çalışanlarına ödeme yapma veya borçları ödeme gibi dönemsel ve kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirebilmek için nakit üretme yeteneği ölçülebilir.
 • Hisse sahipleri ve genel olarak yatırımcılar, bir şirketin pozitif bir nakit akışına sahip olmasını olumlu karşılarlar. Çünkü bu durum, firmanın temettü ödemek için gerekli likiditeye sahip olduğu anlamına gelir.
 • Şirket içi karar alma yeteneğini sağlayan bir araçtır. Örneğin, işletme belirli bir kaleminin beklenenden daha fazla para çıkışına neden olduğunu belirleyebilir ve bu durumu düzeltmek için harcamalarının üzerindeki kontrolü artırabilir.
 • Daha iyi finansman politikalarını uygulama olanağı sağlar. Çünkü şirket borçları ödemek için çok fazla para ayırıyor olabilir. Bu durumda, daha iyi borçlanma koşulları aranabilir.

Nakit Akışı Nasıl İyileştirilir?

Nakit akışını iyileştirebilecek bazı önlemler şunlardır:

 • İç kontrolü güçlendirmek, harcamaları daha yakından takip etmek.
 • Tahsilat döngüsünü ayarlamak, yani alacakları daha hızlı tahsil etmek.
 • Şirketin gerçek durumuna ve iş döngüsüne (genişleme veya konsolidasyon durumunda) uygun projeksiyonlar yapmak. Bu kapsamda tahminler gerçekçi olduğunda hedefler daha ulaşılabilir olacaktır.
 • Para giriş ve çıkışlarını kaydetmek ve projeksiyonlar yapmak için teknolojiyi kullanmak.

👉 Nakit akış tablosu temel analiz için önemli bir veri sağlar. Peki temel analiz nasıl yapılır? Merak ediyorsanız bu makalemizi de ziyaret edebilirsiniz: Borsada Temel Analiz: Oranlar, Yöntemler ve Şirket Türleri

İlgili Makaleler